De Vlonder gewoon bijzonder

KLACHTEN
Voor klachten bent u altijd na schooltijd welkom op school. Voor een langer gesprek is het handig om een afspraak te maken met de leerkracht of de directie. We gaan er van uit klachten in goed overleg tussen de betrokkenen in school worden opgelost.

SCHOOLCONTACTPERSOON
De schoolcontactpersoon is toegankelijk voor iedereen in de school. Op basisschool De Vlonder zijn dit Sander vd Braak en Marike Cornelissen. Bij de contactpersoon kan een ouder of kind terecht in geval van ongewenste intimiteiten en agressie, vermoedens van seksueel misbruik of intimidatie, of als de afhandeling van de gewone klacht niet tot tevredenheid heeft geleid. Zij weten hoe de procedure binnen onze stichting is vastgelegd en hoe er gehandeld moet worden. Zij zorgen voor de eerste opvang en geven advies aan de leerling (en diens) ouders die te maken hebben met machtsmisbruik. Daarna gaat de contactpersoon gaat na of de klager getracht heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de schoolleiding op te lossen. Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. Indien er geen oplossing kan worden gevonden, verwijst de contactpersoon de klager naar de externe vertrouwenspersoon.

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
De externe vertrouwenspersoon is op basis van zijn of haar beroep en opleiding deskundig op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. De externe vertrouwenspersoon kan geconsulteerd worden door de schoolcontactpersoon en kan, waar wenselijk, bemiddelen in een klacht of doorverwijzen naar andere instanties.
Onze stichting is daarvoor aangesloten bij GIMD, Abe Lenstra Boulevard 10, 8448 JB, Heerenveen. Onze contactpersoon daar is Gonny Driessen. Zij is te bereiken via 088 - 800 85 00.

KLACHTENCOMMISSIE
Als betrokken partijen er samen niet meer uitkomen, kunnen ouders rechtstreeks hun klacht neerleggen bij een klachtencommissie. Kiem is daarvoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs. Zie Kiem > Over Kiem > Voor ouders (kiemuden.nl)

 

SCHOOLVEILIGHEID
De Vlonder wil een veilige kindcentrum zijn voor alle kinderen, ouders en medewerkers. Kiem Onderwijs en opvang heeft voor al haar locaties een schoolveiligheidsplan opgesteld met een verantwoording hoe onze organisaties zorgdragen voor een juiste en adequate invulling van haar taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid en welbevinden van alle leerlingen en medewerkers. Het plan bevat zowel preventieve als curatieve maatregelen met betrekking op de thema’s sociale veiligheid, fysieke veiligheid, organisatie en registratie. In het schoolspecifieke deel beschrijft De Vlonder hoe de sociale en fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw gewaarborgd worden. Daarnaast hanteren we een gedragscode. Beide documenten zijn te vinden op Kiem > Over Kiem > Voor ouders (kiemuden.nl)

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement