De Vlonder gewoon bijzonder

4-5-6 JARIGEN
In het programma voor onze kleuters wisselen we spelen/werken af met beweegmomenten (binnen of buitenspel, geleid of vrij spel) en activiteiten in de basisgroep. Elke basisgroep heeft vaste professionals. Een van hen is de mentor die de vorderingen van een kind bijhoudt en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de basisgroep starten ze als groep de dag, werken aan groepsvorming en vieren samen verjaardagen. In onze 

kleutergroepen werken we met beredeneerd aanbod. De leerkrachten bepalen aan welke doelen op basis van de leerlijnen ze willen werken en koppelen deze aan een thema. Bijna alle lessen en activiteiten sluiten aan bij het thema. Er zijn speelhoeken met materialen die de kinderen uitdagen tot spel en leren.

Er is aandacht voor de balans zinvol-betekenisvol. Tijdens het spelen/werken werken we groepsdoorbrekend. Kinderen van de peutergroep en kleutergroepen ontmoeten elkaar. We nodigen kinderen vanaf vier jaar uit voor instructies taal en/of rekenen. Ook hebben zij net als de jongste kinderen vrije keuze uit rijke reken-, taal-, constructie-, creatieve activiteiten en spel in huis- en themahoek.  

De leerkrachten van de kleutergroepen en pedagogisch medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het aanbod op het speelleerplein jonge kind. Ze werken allen als instructeur en coach en geven kinderen feedback op proces en zelfsturing. De leerkrachten zijn de vakspecialisten op het gebied van rekenen, taal en lezen. De vakspecialist bekijkt wat de kinderen nodig hebben en plant de instructies en zinvol aanbod. Meerdere keren per week deelt het team in  leerlingbesprekingen de observaties. Zo zijn alle betrokken professionals op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelkansen van alle kinderen. De mentor voert de voortgangsgesprekken met ouders en kind. Mogelijk dat we dit op langere termijn ook doorvoeren in de hogere groepen.    
Ook kinderen van groep 3 maken op afgesproken momenten gebruik van deze rijke speelleeromgeving voor spel en vrij werken.   

6 t/m 12 JARIGEN
In de groepen 3 t/m 8 werken we met basisgroepen met kinderen van hetzelfde leerjaar. In het programma is structureel aandacht voor sociale ontwikkeling, positieve groepsvorming, reflectiemomenten en gezonde routines. De instructies voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn gepland volgens rooster. We zetten activerende werkvormen in. Na de basisinstructie gaan kinderen zelfstandig aan de slag. Dat kan in de groepsruimte en ook op het leerplein. Wie meer aandacht nodig heeft, krijgt tijdens het werken extra instructie of begeleiding. De zelfstandig werkende leerlingen krijgen hulp van elkaar of van de professional die beschikbaar is. We gebruiken actuele methodes die we volgen of inzetten als bronmateriaal. We zien leren rekenen en het aanleren van spellingcategorieën als instructiegevoelige lessen en daarvoor is geleide inoefening de manier om de nieuwe stof eigen te maken.  Naast aandacht voor de kernvakken is er ook ruimte voor brede ontwikkeling. Denk daarbij aan techniek, creatieve ontwikkeling, ICT en vaardigheden. 

THEMA's wereld orientatie
In alle groepen werken we met thema's voor het verkennen van de wereld om ons heen (wereldoriëntatie). Met betekenisvolle thema’s dagen we kinderen uit de wereld om hen heen te ontdekken en samen te werken. Tevens biedt het kansen om het geleerde in de praktijk in te oefenen. Het thematisch werken is groeps- en een aantal keer per jaar ook clusterdoorbrekend. Kinderen zijn vanuit de betekenis van het thema hoog betrokken en actief aan het leren en ontwikkelen. Zij leren vaardigheden als opzoeken, presenteren en samenwerken goed in te zetten. Onderlegger voor het uitwerken van thema’s is het model ontwikkelingsgericht werken t/m groep 3 en de methode Blink in groepen 4 t/m 8. 

SPEELLEERPLEIN EN CLUSTERS
Het speelleerplein of cluster wordt beschouwd als minimaatschappij, waar je elkaar ontmoet, rekening houdt met elkaar en samenwerkt. Iedere basisgroep heeft een dagrooster met daarop de planning van de instructiemomenten per jaargroep. De instructies voor de basisvaardigheden staan in de ochtenden op het rooster en steeds vaker parallel gepland. Hierdoor kan er groepsoverstijgend gewerkt worden. Bij het werken aan wereldoriëntatie is dat zeker het geval. 

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement