De Vlonder gewoon bijzonder

KINDCENTRUMRAAD (KR)                                     
Er zijn twee organen binnen een kindcentrum waarin ouders hun medezeggenschap vorm kunnen geven: de Medezeggenschapsraad (MR) voor onderwijs en de Oudercommissie (OC) voor opvang.    De MR heeft advies- of instemmingsrecht in een groot aantal beleidszaken in de school, zoals bijvoorbeeld de formatie en de begroting. De oudervertegenwoordiging brengt van ouders afkomstige signalen, die zich op beleidsniveau bevinden, in de vergadering in. Zo heeft de MR ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs.   

Het doel van de OC is om in samenwerking tussen ouders en staf de kwaliteit van de peuteropvang en BSO op De Vlonder te behouden of te verbeteren. Tevens speelt de OC een rol in de communicatie met ouders. Zij adviseert het kindcentrum gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.     

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de MR en OC opgegaan in één orgaan, nl. de kindcentrumraad (KR). Zij bespreken alle zaken die de medezeggenschap aangaat voor zowel onderwijs als opvang. Bij advies of instemming wordt zo nodig zorgvuldig rekening gehouden met ieders rol.     

CONTACT
U kunt onze KR bereiken via mail: kr.devlonder@kiemuden.nl   

COMMUNICATIE
Tijdens iedere vergadering wordt er een notulen gemaakt. Na goedkeuring van alle leden wordt deze gedeeld via Klasbord  met alle ouders en medewerkers van ons kindcentrum. 

CENTRALE KINDCENTRUMRAAD (CKR)
Zoals er op kindcentrumniveau een KR is, is er op Kiem Onderwijs en opvang-niveau een CKR. Zoals de KR overlegt met de schooldirecteur, overlegt de CKR met de Algemeen Directeur. Uiteraard worden hier bovenschoolse zaken besproken evenals algemeen beleid. 

190521 Reglement-medezeggenschap-IKC-raad .pdf
Huishoudelijk Reglement KR De Vlonder.pdf

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement